30 năm thu hút FDI: Thành công nhưng vẫn còn những thua thiệt

0
19

“Các nhà đầu tư nước ngoài mang vốn, công nghệ vào nước ta nhìn chung là đáng quý nhưng có tranh thủ được nguồn lực này để nâng cao quốc lực hay không là trách nhiệm của chúng ta, đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ trong thời gian tới”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Hội nghị 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam diễn ra sáng 4/10.

</p> <p><b>Thách thức lớn từ khu vực FDI</b></p> <p>Đánh giá cao thành tựu mở cửa, thu hút nguồn vốn FDI trong suốt 30 năm qua, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định: Khu vực đầu tư nước ngoài trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.</p> <p>Lũy kế đến ngày 20/8/2018, cả nước có 26.500 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 334 tỷ USD và tổng vốn thực hiện khoảng 184 tỷ USD. Tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài thực hiện trong tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt mức trung bình 18-25% trong giai đoạn 1991 – 2017.</p> <p>Tỷ trọng thu ngân sách nhà nước từ khu vực đầu tư nước ngoài tăng đáng kể, từ 1,8 tỷ USD trong giai đoạn 1994-2000 lên 23,7 tỷ USD trong giai đoạn 2011-2015, chiếm gần 14% tổng thu ngân sách nhà nước. Riêng năm 2017, khu vực đầu tư nước ngoài đã đóng góp hơn 8 tỷ USD, chiếm 17,1% tổng thu ngân sách nhà nước.</p> <p>Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, Bộ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận việc thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài thời gian qua còn nhiều hạn chế, bất cập.</p> <p>Việc liên kết và hiệu ứng lan tỏa năng suất của khu vực đầu tư nước ngoài đến khu vực trong nước còn thấp. Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện thấp so với vốn đầu tư đăng ký. Năm 2017, tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện mới đạt khoảng 55,5%, có nghĩa là có tới gần 1/2 tổng vốn đầu tư đăng ký nhưng chưa được thực hiện. </p> <p>Một số doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài đã gây ra sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hay một số doanh nghiệp khác có vốn đầu tư nước ngoài có hành vi chuyển giá, thiếu trung thực trong báo cáo tài chính để trốn thuế. Thậm chí, còn có trường hợp bên nước ngoài trong các liên doanh đã tạo áp lực buộc bên Việt Nam phải nhượng lại phần vốn góp, chuyển doanh nghiệp liên doanh thành doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, làm hạn chế khả năng liên kết và chuyển giao công nghệ…</p> <p><b>Không phải mang gì đến cũng nhận</b></p> <p>Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc mở cửa thu hút FDI là chủ trương đúng đắn, góp phần thực hiện nhiều mục tiêu của đất nước. Việt Nam trở thành một trong những khu vực thu hút FDI thành công nhất thế giới.</p> <p>Song, sau 30 năm thu hút FDI, vẫn còn những hạn chế, tồn tại, những thua thiệt trong thu hút đầu tư nước ngoài. “Các nhà đầu tư nước ngoài mang vốn, công nghệ vào nước ta nhìn chung là đáng quý nhưng có tranh thủ được nguồn lực này để nâng cao quốc lực hay không là trách nhiệm của chúng ta, đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ trong thời gian tới”, Thủ tướng nhấn mạnh.</p> <p>Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, trong thời gian tới, Việt Nam thực hiện với nội hàm mở rộng hơn, không chỉ thu hút vốn mà còn hợp tác về quản lý, tăng cường mua lại, sáp nhập, hợp tác bảo vệ môi trường, hợp tác về lao động, đảm bảo công bằng xã hội. Hợp tác FDI mang tính chủ động, bình đẳng, có tính lựa chọn của Việt Nam. Không phải nhà đầu tư nước ngoài mang gì là ta nhận nấy. Cần nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế quốc gia.</p> <p>Thủ tướng cũng nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài đến làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên, khuyến khích đầu tư vào công nghệ cao, bảo vệ môi trường, phát triển lao động, đầu tư mang tính chất bền vững, tạo giá trị gia tăng cao, thu hút các dự án công nghệ tương lai của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.</p> <p>Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu: Các bộ, ngành, địa phương tập trung làm tốt một số nhiệm vụ như giữ vững môi trường chính trị, nền tảng tinh kết vĩ mô, sự ổn định an ninh, quốc phòng, đối ngoại, thúc đẩy mạnh mẽ hạ tầng, đào tạo nhân lực chất lượng cao. </p> <p>Ngoài ra, hoàn thiện khung pháp luật, tương thích một số luật phù hợp các cam kết quốc tế, các hiệp định FTA thế hệ mới, nâng tầm nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế tự chủ. Hỗ trợ doanh nghiệp trong nước liên doanh liên kết, góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp FDI sử dụng công nghệ cao…</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.2017nflshop.com%2Fnha-dat%2F30-nam-thu-hut-fdi-thanh-cong-nhung-van-con-nhung-thua-thiet.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=30+n%C4%83m+thu+h%C3%BAt+FDI%3A+Th%C3%A0nh+c%C3%B4ng+nh%C6%B0ng+v%E1%BA%ABn+c%C3%B2n+nh%E1%BB%AFng+thua+thi%E1%BB%87t&url=http%3A%2F%2Fwww.2017nflshop.com%2Fnha-dat%2F30-nam-thu-hut-fdi-thanh-cong-nhung-van-con-nhung-thua-thiet.html&via=2017nflshop+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://www.2017nflshop.com/nha-dat/30-nam-thu-hut-fdi-thanh-cong-nhung-van-con-nhung-thua-thiet.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.2017nflshop.com/nha-dat/30-nam-thu-hut-fdi-thanh-cong-nhung-van-con-nhung-thua-thiet.html&media=http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=30+n%C4%83m+thu+h%C3%BAt+FDI%3A+Th%C3%A0nh+c%C3%B4ng+nh%C6%B0ng+v%E1%BA%ABn+c%C3%B2n+nh%E1%BB%AFng+thua+thi%E1%BB%87t" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=30+n%C4%83m+thu+h%C3%BAt+FDI%3A+Th%C3%A0nh+c%C3%B4ng+nh%C6%B0ng+v%E1%BA%ABn+c%C3%B2n+nh%E1%BB%AFng+thua+thi%E1%BB%87t%20-%20http%3A%2F%2Fwww.2017nflshop.com%2Fnha-dat%2F30-nam-thu-hut-fdi-thanh-cong-nhung-van-con-nhung-thua-thiet.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.2017nflshop.com/nha-dat/30-nam-thu-hut-fdi-thanh-cong-nhung-van-con-nhung-thua-thiet.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/30-nam-thu-hut-fdi-thanh-cong-nhung-van-con-nhung-thua-thiet.html" data-text="30 năm thu hút FDI: Thành công nhưng vẫn còn những thua thiệt" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/41-muc-tieu-tai-co-cau-nen-kinh-te-kho-hoan-thanh.html">41% mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế khó hoàn thành</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/vo-cuu-thu-tuong-najib-cua-malaysia-co-the-linh-an-15-nam-tu-giam.html">Vợ cựu Thủ tướng Najib của Malaysia có thể lĩnh án 15 năm tù giam</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://www.2017nflshop.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-10-03T20:33:39+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-10-03T20:33:39+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/30-nam-thu-hut-fdi-thanh-cong-nhung-van-con-nhung-thua-thiet.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="2017nflshop news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="30 năm thu hút FDI: Thành công nhưng vẫn còn những thua thiệt"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5c9443298d831_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5c9443298d831" ><script>var block_td_uid_3_5c9443298d831 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5c9443298d831.id = "td_uid_3_5c9443298d831"; block_td_uid_3_5c9443298d831.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5c9443298d831_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5c9443298d831_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":16786,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5c9443298d831.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5c9443298d831.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5c9443298d831.post_count = "6"; block_td_uid_3_5c9443298d831.found_posts = "2951"; block_td_uid_3_5c9443298d831.header_color = ""; block_td_uid_3_5c9443298d831.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5c9443298d831.max_num_pages = "492"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5c9443298d831); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5c944329a61ea" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5c9443298d831" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5c944329a61f2" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5c9443298d831" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5c9443298d831 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/dau-2019-gioi-dau-tu-de-nhieu-quan-tam-den-can-ho-khach-san-dien-tich-nho.html" rel="bookmark" title="Đầu 2019: Giới đầu tư để nhiều quan tâm đến căn hộ khách sạn diện tích nhỏ"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đầu 2019: Giới đầu tư để nhiều quan tâm đến căn hộ khách sạn diện tích nhỏ"/></a></div> <a href="http://www.2017nflshop.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/dau-2019-gioi-dau-tu-de-nhieu-quan-tam-den-can-ho-khach-san-dien-tich-nho.html" rel="bookmark" title="Đầu 2019: Giới đầu tư để nhiều quan tâm đến căn hộ khách sạn diện tích nhỏ">Đầu 2019: Giới đầu tư để nhiều quan tâm đến căn hộ khách sạn diện tích nhỏ</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/ninh-chu-ninh-thuan-vung-dat-dang-rat-duoc-cac-cdt-dau-tu-vao.html" rel="bookmark" title="Ninh Chữ Ninh Thuận – Vùng đất đang rất được các CĐT đầu tư vào"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Ninh Chữ Ninh Thuận – Vùng đất đang rất được các CĐT đầu tư vào"/></a></div> <a href="http://www.2017nflshop.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/ninh-chu-ninh-thuan-vung-dat-dang-rat-duoc-cac-cdt-dau-tu-vao.html" rel="bookmark" title="Ninh Chữ Ninh Thuận – Vùng đất đang rất được các CĐT đầu tư vào">Ninh Chữ Ninh Thuận – Vùng đất đang rất được các CĐT đầu tư vào</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/dat-nen-cao-cap-lan-truc-thanh-kenh-nhieu-loi.html" rel="bookmark" title="Đất nền cao cấp Lan Trúc Thành kênh nhiều lợi"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đất nền cao cấp Lan Trúc Thành kênh nhiều lợi"/></a></div> <a href="http://www.2017nflshop.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/dat-nen-cao-cap-lan-truc-thanh-kenh-nhieu-loi.html" rel="bookmark" title="Đất nền cao cấp Lan Trúc Thành kênh nhiều lợi">Đất nền cao cấp Lan Trúc Thành kênh nhiều lợi</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/khu-can-ho-hud-building-sat-cong-vien.html" rel="bookmark" title="Khu căn hộ Hud Building sát công viên"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khu căn hộ Hud Building sát công viên"/></a></div> <a href="http://www.2017nflshop.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/khu-can-ho-hud-building-sat-cong-vien.html" rel="bookmark" title="Khu căn hộ Hud Building sát công viên">Khu căn hộ Hud Building sát công viên</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/virgo-hotel-apartment-thich-hop-dau-tu-ngap-anh-sang.html" rel="bookmark" title="Virgo Hotel & Apartment thích hợp đầu tư ngập ánh sáng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Virgo Hotel & Apartment thích hợp đầu tư ngập ánh sáng"/></a></div> <a href="http://www.2017nflshop.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/virgo-hotel-apartment-thich-hop-dau-tu-ngap-anh-sang.html" rel="bookmark" title="Virgo Hotel & Apartment thích hợp đầu tư ngập ánh sáng">Virgo Hotel & Apartment thích hợp đầu tư ngập ánh sáng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/van-phong-tower-khong-gian-an-lanh-sinh-nhieu-loi.html" rel="bookmark" title="Vân Phong Tower không gian an lành sinh nhiều lợi"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Vân Phong Tower không gian an lành sinh nhiều lợi"/></a></div> <a href="http://www.2017nflshop.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.2017nflshop.com/nha-dat/van-phong-tower-khong-gian-an-lanh-sinh-nhieu-loi.html" rel="bookmark" title="Vân Phong Tower không gian an lành sinh nhiều lợi">Vân Phong Tower không gian an lành sinh nhiều lợi</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5c9443298d831" data-td_block_id="td_uid_3_5c9443298d831"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5c9443298d831" data-td_block_id="td_uid_3_5c9443298d831"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/30-nam-thu-hut-fdi-thanh-cong-nhung-van-con-nhung-thua-thiet.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://www.2017nflshop.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='16786' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="c8e7c5c09e" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="250"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5c944329a857e_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5c944329a857e" ><script>var block_td_uid_8_5c944329a857e = new tdBlock(); block_td_uid_8_5c944329a857e.id = "td_uid_8_5c944329a857e"; block_td_uid_8_5c944329a857e.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5c944329a857e_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5c944329a857e_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5c944329a857e.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5c944329a857e.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5c944329a857e.post_count = "3"; block_td_uid_8_5c944329a857e.found_posts = "29227"; block_td_uid_8_5c944329a857e.header_color = "#"; block_td_uid_8_5c944329a857e.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5c944329a857e.max_num_pages = "9743"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5c944329a857e); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5c944329a857e class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.2017nflshop.com/san-pham-dich-vu/gioi-thieu-dich-vu-ke-toan-thue-uy-tin-tai-ha-noi-tu-lawkey.html" rel="bookmark" title="Giới thiệu dịch vụ kế toán thuế Uy Tín tại Hà nội từ lawkey"><img width="150" height="145" class="entry-thumb" src="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2019/03/Dịch-vụ-kế-toán-trọn-gói-178x145-150x145.jpg" alt="" title="Giới thiệu dịch vụ kế toán thuế Uy Tín tại Hà nội từ lawkey"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.2017nflshop.com/san-pham-dich-vu/gioi-thieu-dich-vu-ke-toan-thue-uy-tin-tai-ha-noi-tu-lawkey.html" rel="bookmark" title="Giới thiệu dịch vụ kế toán thuế Uy Tín tại Hà nội từ lawkey">Giới thiệu dịch vụ kế toán thuế Uy Tín tại Hà nội từ lawkey</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.2017nflshop.com/category/san-pham-dich-vu" class="td-post-category">Sản phẩm - dịch vụ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.2017nflshop.com/author/batrung93">batrung93</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-21T14:53:00+00:00" >21 Tháng Ba, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.2017nflshop.com/san-pham-dich-vu/gioi-thieu-dich-vu-ke-toan-thue-uy-tin-tai-ha-noi-tu-lawkey.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Doanh nghiệp của bạn đang phải chi trả quá nhiều chi phí cho nhân viên kế toán thuế? Tuy nhiên bạn luôn cảm thấy... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.2017nflshop.com/suc-khoe/benh-dai-trang-nguyen-nhan-tu-chinh-ban.html" rel="bookmark" title="Bệnh đại tràng nguyên nhân từ chính bạn"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2019/03/2019-03-21_Viem-dai-trang-tu-loi-song-ma-ra-150x150.jpg" alt="" title="Bệnh đại tràng nguyên nhân từ chính bạn"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.2017nflshop.com/suc-khoe/benh-dai-trang-nguyen-nhan-tu-chinh-ban.html" rel="bookmark" title="Bệnh đại tràng nguyên nhân từ chính bạn">Bệnh đại tràng nguyên nhân từ chính bạn</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.2017nflshop.com/category/suc-khoe" class="td-post-category">Sức khỏe</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.2017nflshop.com/author/botania">botania</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-21T10:43:16+00:00" >21 Tháng Ba, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.2017nflshop.com/suc-khoe/benh-dai-trang-nguyen-nhan-tu-chinh-ban.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Bệnh đại tràng nguyên nhân từ chính bạn - Viêm đại tràng mạn tính được xem là một căn bệnh thường gặp ở người... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.2017nflshop.com/san-pham-dich-vu/phan-loai-may-bom-nuoc.html" rel="bookmark" title="Phân loại máy bơm nước"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2019/03/pentax-y-150x150.png" alt="" title="Phân loại máy bơm nước"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.2017nflshop.com/san-pham-dich-vu/phan-loai-may-bom-nuoc.html" rel="bookmark" title="Phân loại máy bơm nước">Phân loại máy bơm nước</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://www.2017nflshop.com/category/san-pham-dich-vu" class="td-post-category">Sản phẩm - dịch vụ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://www.2017nflshop.com/author/maylanh24h">0932088994</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-21T08:52:31+00:00" >21 Tháng Ba, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://www.2017nflshop.com/san-pham-dich-vu/phan-loai-may-bom-nuoc.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Máy bơm nước và phân loại máy bơm Máy bơm nước – máy bơm chất lỏng là một loại máy thủy lực, chúng hoạt động... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://www.2017nflshop.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://www.2017nflshop.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://www.2017nflshop.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://www.2017nflshop.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://www.2017nflshop.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://www.2017nflshop.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://www.2017nflshop.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://www.2017nflshop.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://www.2017nflshop.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://www.2017nflshop.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://www.2017nflshop.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://www.2017nflshop.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://www.2017nflshop.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://www.2017nflshop.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://www.2017nflshop.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá">http://soikeo.info/</a> , <a href="https://nhacaisomot.com/188bet-link-188bet-link-vao-188bet-khong-bi-chan-a553.html">188bet</a> , <a href="http://www.banh88.info/2017/08/nap-tien-vao-w88-bang-the-cao-vi-ngan-luong.html" title="W88">W88</a>, <a href="https://nhacaisomot.com/188bet-link-188bet-link-vao-188bet-khong-bi-chan-a553.html">link 188bet</a> , <a href="http://bong889.com">bong88</a>, <a href="http://bongdaso.co">bongdaso</a>, <a href="http://link12betviet.com/" title="12bet">12bet</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.2017nflshop.com/san-pham-dich-vu/gioi-thieu-dich-vu-ke-toan-thue-uy-tin-tai-ha-noi-tu-lawkey.html" rel="bookmark" title="Giới thiệu dịch vụ kế toán thuế Uy Tín tại Hà nội từ lawkey"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2019/03/Dịch-vụ-kế-toán-trọn-gói-178x145-100x70.jpg" alt="" title="Giới thiệu dịch vụ kế toán thuế Uy Tín tại Hà nội từ lawkey"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.2017nflshop.com/san-pham-dich-vu/gioi-thieu-dich-vu-ke-toan-thue-uy-tin-tai-ha-noi-tu-lawkey.html" rel="bookmark" title="Giới thiệu dịch vụ kế toán thuế Uy Tín tại Hà nội từ lawkey">Giới thiệu dịch vụ kế toán thuế Uy Tín tại Hà...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-21T14:53:00+00:00" >21 Tháng Ba, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.2017nflshop.com/suc-khoe/benh-dai-trang-nguyen-nhan-tu-chinh-ban.html" rel="bookmark" title="Bệnh đại tràng nguyên nhân từ chính bạn"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2019/03/2019-03-21_Viem-dai-trang-tu-loi-song-ma-ra-100x70.jpg" srcset="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2019/03/2019-03-21_Viem-dai-trang-tu-loi-song-ma-ra-100x70.jpg 100w, http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2019/03/2019-03-21_Viem-dai-trang-tu-loi-song-ma-ra-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Bệnh đại tràng nguyên nhân từ chính bạn"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.2017nflshop.com/suc-khoe/benh-dai-trang-nguyen-nhan-tu-chinh-ban.html" rel="bookmark" title="Bệnh đại tràng nguyên nhân từ chính bạn">Bệnh đại tràng nguyên nhân từ chính bạn</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-21T10:43:16+00:00" >21 Tháng Ba, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.2017nflshop.com/san-pham-dich-vu/phan-loai-may-bom-nuoc.html" rel="bookmark" title="Phân loại máy bơm nước"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2019/03/pentax-y-100x70.png" srcset="http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2019/03/pentax-y-100x70.png 100w, http://www.2017nflshop.com/wp-content/uploads/2019/03/pentax-y-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Phân loại máy bơm nước"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.2017nflshop.com/san-pham-dich-vu/phan-loai-may-bom-nuoc.html" rel="bookmark" title="Phân loại máy bơm nước">Phân loại máy bơm nước</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-21T08:52:31+00:00" >21 Tháng Ba, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5c944329c5a9d --> <script type='text/javascript' src='http://www.2017nflshop.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.2017nflshop.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.10'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.2017nflshop.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.10'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://www.2017nflshop.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.1'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://www.2017nflshop.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://www.2017nflshop.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 2.9.2 on 2019-03-22 02:06:33 -->